Archive

Posts Tagged ‘VFP’

.FRX and .LBX Table Structure for Visual FoxPro for Windows

.FRX and .LBX Table Structure for Visual FoxPro for Windows

Here is a link to a table showing all the field names and details for Visual FoxPro 9 Report (FRX) files. This table also applies to Label (LBX) files.

Click here: FoxPro-Report-FRX-Structure.html

The HTML table in the above link was generated from the 90Frx.frx report in the Tools\Filespec folder of the Visual FoxPro installation folder.

Preview:

Categories: Chung chung Tags:

VFP: Xóa code trên Forms và Class

Tiện có bạn trên DDTH hỏi về vấn đề này, mình viết một bài hướng dẫn:

Các bạn có thể thấy, phần lớn các sản phẩm Fox thương mại đều bị xóa code trên form và class vì thế nên khi modify lên mọi người đều không thể đọc được code.

Vậy tôi đã làm như thế nào để có thể xóa code trên form và class?

Bản chất các đối tượng trong VFP đều là table. Form, class hay report cũng đều là table cả thôi. Khi code trên form và class, sau khi lưu lại toàn bộ nội dung code sẽ được vfp compile và lưu vào trường ObjCode, còn nội dung code thì sẽ được lưu tại trường Methods.

Khi run form hay class, VFP sẽ thực hiện từ cái đã compile chứ không bao giờ lại đi compile lại. Vì thế, bạn có thể yên tâm khi xóa nội dung của trường Methods đi mà không sợ chương trình không chạy được và cũng không sợ người khác đọc được bạn đã code gì trên form đó (tất nhiên, bạn phải backup project của mình trước).

Sau đây là ví dụ dùng để xóa code của form cactpc1

USE ../Forms/Cactpc1.scx

REPLACE ALL Methods WITH []

USE IN cactpc1

hay xóa code trong class lib Startup

USE ../Libs/Startup.vcx

REPLACE ALL Methods

WITH [] USE IN startup