Archive

Posts Tagged ‘SVN Server’

asSVN#1: Công cụ đổi mật khẩu user từ client

Đặt vấn đề

Rằng thì là hiện đang triển khai Subversion cho công ty với khoảng 30 user. Ban đầu, khi khởi tạo user thì đặt mật khẩu tất cả là 123. Thế là anh em nháo nhào hỏi bây giờ làm sao đổi mật khẩu còn mình thì nháo nhào google.

Hehe, hôm trước lại chót khoe với anh em là SVN bảo mật tốt hơn MS VSS (vì MS VSS thì phải share thư mục chứa database còn SVN thì không). Thế nhưng, bảo mật tốt mà bắt anh em dùng mật khẩu như nhau 123 thì có vẻ không ổng, không lẽ ai muốn đổi mật khẩu lại phải liên hệ với bác Admin, vô sửa file conf/Passwd sao? Vì file chứa thông tin user nó lại nằm trên server, muốn sửa thì phải sửa trực tiếp. Cũng đã google rồi nhưng mà vẫn chưa thấy cái tool nào cho phép đổi pass từ client (có thể mình chưa tìm ra). Với yêu cầu bức thiết đó, sau mấy ngày cặm cụi mình cũng cho ra phiên bản đầu tiên của phần mềm asSVN.

Xong phần đặt vấn đề, sau đây giới thiệu sơ qua về em nó tí.

asSVN sử dụng công nghệ lập trình mạng với gói Socket trong .NET Framework 2.0. Nó có 2 phần, phần dịch vụ chạy trên Server (asSvn Service) và phần chương trình chạy ở Client (asSVN Client).

Hiện tại, chương trình mới chỉ có 1 chức năng duy nhất là Change Password. Nhưng tham vọng của mình thì không chỉ có thể và cũng đã làm tương đối (chính vì lý do đó mà đặt tên là asSVN chứ không phải là asSVNChangePassword). Tham vọng là cho phép hiển thị User, Group, Authentication, cấu trúc cây thư mục và các thao tác cơ bản liên quan đến quản lý Authentication; thêm, xóa, sửa, phân quyền user, group …

– Đây là cái màn hình của chức năng ChangePassword (phiên bản đầu thì mới có thể).

image

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

0. Yêu cầu: Máy chủ và máy trạm phải cài .Net Framework 2.0 trở lên, download tại http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en

1. Download file asSVN.zip về và giải nén ra, được 2 file asSVNService.exe và asSVNClient.exe.

Download tại địa chỉ: http://www.mediafire.com/?mdcjb7sff3m8j3t

2. Khởi tạo dịch vụ trên máy chủ

– Chép file asSVNService.exe lên máy chủ (ví dụ ổ C:/asSVN/)

– Vào Start->Run gõ CMD

– Trên màn hình Command line, sử dụng lệnh SC để tạo dịch vụ.

Ví dụ: sc create asSVNService binpath= “C:/asSVN/asSVNService.exe 10000 D:/MyRepo/conf/passwd” displayname= “asSVN Service” depend= tcpip start= auto

    + asSVNService.exe nhận vào 2 tham số là số hiệu Port để listen client (ví dụ trên là 10000) và đường dẫn file lưu thông tin user của SVN (ví dụ trên là D:/MyRepo/conf/passwd).
    + Chú ý khoảng trắng sau các dấu = của lệnh sc

– Sau khi tạo xong thì chạy service lên bằng lệnh: sc start asSVNService

3. Chạy chương trình trên máy client, kết nối và change password

– Chạy chương trình asSVNClient.exe tại máy client.

– Nhập thông tin kết nối:
    + Server: Tên hoặc địa chỉ IP của máy chủ
    + Port: Số hiện port mà Server đang listen (là tham số đã set khi tạo dịch vụ trên máy chủ)
    + Sau đó nhấn Connect. Nếu thành công, chương trình sẽ có thông báo đồng thời kế bên nút Connect hiển thị Connected.

– Thay đổi mật khẩu:
    + Nhập các thông tin của người dùng bao gồm :
        * User name: tên đăng nhập vào SVN
        * Old Password: Mật khẩu đăng nhập hiện tại vào SVN
        * New Password: Mật khẩu mới sẽ đổi
        * Confirm: Xác nhận lại mật khẩu mới
    + Sau khi nhập xong nhấn nút Change. Chương trình sẽ thực hiện đổi mật khẩu. Sau đó đăng nhập vào SVN bằng mật khẩu mới để kiểm tra kết quả.


Hướng phát triển:

Đây là cái main form của cái tham vọng màmình đã nói (các chức năng thì cơ bản, giờ còn chỗ quản lý phân quyền nữa là OK).

image