Archive

Posts Tagged ‘SQL’

SQL: Linked Server – truy vấn dữ liệu từ xa thông qua linked server

Đôi khi vì một lý do gì đó mà bạn phải truy vấn dữ liệu từ một database đặt tại server khác (hoặc một instance khác của SQL Server) – ví dụ: so sánh dữ liệu giữa 2 database, hay các giải pháp phân tán …

Bạn sẽ làm thế nào? Tôi xin giới thiệu với các bạn sử dụng Linked Server để giải quyết vấn đề này.

Trong bài này, tôi giả sử tôi đang ở SQL server 2000 máy local (instance là CHUNGTV\SQL2K), tôi cần lấy dữ liệu của bảng DMKH ở database HungLong để tại SQL Server 2008 trên máy chủ (instance là ServerDB\SQL2008)

Cách 1: Cấu hình bằng giao diện

[1.] Mở trình quản lý database lên, hiện tôi đang dùng Microsoft SQL Server Management Studio 2008 (10.x); đối với Microsoft SQL Server Management Studio 2005 (9.x) thì làm tương tự, với Microsoft SQL Enterprise Manager 8 (2000) thì có khác một ít tôi sẽ nói sau.

[2.] Expand thư mục Server Objects, sẽ thấy thư mục Linked Servers (xem hình)

image

P/s: Đối với Microsoft SQL Enterprise Manager 8 (2000) thì phần Linked Servers lại nằm trong phần Security

image

3. Righ-click lên mục Linked Servers, và chọn New Linked Servers …, màn hình “New Linked Server” sẽ hiện lên.

image

Tại phần General, bạn nhập các thông tin:

    – Linked server: Tên bạn đặt cho linked server sẽ được truy xuất khi bạn thực hiện truy vấn dữ liệu (ở đây tôi đặt là SERVERDB2K8)
    – Server type: Bạn chọn là Other data source
    – Provider: Chọn Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (ở đây bạn có thể chọn loại khác tùy vào nguồn dữ liệu bạn sẽ link tới – có thể là Access, Oracle, Excel …)
    – Product name: đặt tên product (ở đây tôi đặt là Sql2K8)
    – Data source: nhập instance của server bạn muốn link tới (ở đây tôi gõ ServerDB\SQL2008)
    – Các thông tin khác để mặc định.

Tại phần Security:

image

    – Bạn chọn tùy chọn “Be made using this security context”
    – Nhập user đăng nhập vào SQL tại “Remote login:”
    – Nhập Password đăng nhập tại “With password:”

   

Sau đó bạn nhấn OK.

[3.] Thực hiện truy vấn dữ liệu

Bán chọn New Query và gõ câu truy vấn dữ liệu thử. Ví dụ:

SELECT TOP 100 * FROM SERVERDB2K8.HungLong.dbo.DMKH

Xem thử kết quả.

Cách 2: Thực hiện bằng lệnh

Tại cửa sổ query, bạn hoàn toàn có thể thực hiện các công việc như bước 1 bằng cách sau:

[1. ] Tạo mới Linked server bằng lệnh sau:

EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver @server = N’SERVERDB2K8′, @provider=N’SQLOLEDB’, @datasrc=N’ServerDB\SQL2008′, @srvproduct=N’Sql2K8′

[2. ] Kiểm tra đã tạo thành công chưa bằng:

EXEC sp_linkedservers

kết quả:

image

[3. ] Đăng nhập vào Linked server

EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname=N’SERVERDB2K8′, @useself=N’False’, @locallogin=NULL, @rmtuser=N’tentruycap’, @rmtpassword=’matkhautruycap’

[4. ] Kiểm tra kết quả

SELECT TOP 100 * FROM SERVERDB2K8.HungLong.dbo.DMKH

 

Chúc các bạn thành công.

Advertisements
Categories: SQL Tags: , ,

Hàm đếm số ngày thứ trong 1 khoảng thời gian

Đôi khi mình cần phải đếm số thứ trong một khoảng thời gian nào đó. Ví dụ: Cần đếm xem trong tháng 11 có bao nhiêu ngày thứ 2, hay bao nhiêu ngày thứ 3.

Áp dụng thực tế: Cần tính dự kiến thu tiền trong tháng cho 1 hợp đồng mua bán trả góp với hình thức góp theo tuần.

User Defined Function sau đây cung nhận vào 3 tham số ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ngày thứ cần đếm. Trả về số ngày thứ trong khoảng thời gian truyền vào (từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc)

-- =============================================
-- Author:        Chungtv
-- Create date: 11/11/2010
-- Description:    Dem so ngay thu trong mot khoang thoi gian bat ky
-- @pBeginDate: Ngay bat dau khoang thoi gian can dem
-- @pEndDate: Ngay ket thuc khoang thoi gian can dem
-- @pWeekday: Ngay thu can dem (CN~1; Thu2~2, Thu3~3 ...)
-- Example:
--        SET DATEFORMAT DMY
--        SET DATEFIRST 1
--        PRINT [dbo].[afCountOfWeekday]('01/11/2010','30/11/2010',2)
-- =============================================
CREATE FUNCTION [dbo].[afCountOfWeekday]
(
    @pBeginDate smalldatetime,
    @pEndDate smalldatetime,
    @pWeekday int
)
RETURNS int
AS
BEGIN
    declare @iBeginWd int, @d1 int, @d2 int
    set @iBeginWd = datepart(dw,@pBeginDate)
    set @d1 = datediff(day,@pBeginDate,@pEndDate) 
    if @pWeekday >= @iBeginWd
        set @d2 = @pWeekday - @iBeginWd
    else
        set @d2 = @pWeekday + 7 - @iBeginWd
    return (@d1 - @d2) / 7 + 1
END

Categories: SQL Tags: