Archive

Posts Tagged ‘SAP B1’

Quản lý hàng tồn kho theo Serial Number trong SAP B1

SAP B1 là giải pháp phần mềm lớn trong phân khúc thị trường phần mềm kế toán cho SME (SME theo định nghĩa của người Mỹ). Để tiếp theo bài nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho theo Serial Number (SN), tôi xin ví dụ một case trong nghiệp vụ này thông qua phần mềm SAP B1.

1. Khai báo hàng hóa theo dõi theo SN (ví dụ: điện thoại Nokia E71)

image

2. Nhập kho 1000 cái NE71

image

3. Khi nhấn nút Add để lưu chứng từ, chương trình sẽ hiển thị màn hình cho phép người dùng nhập SN của 1000 cái NE71.

image

4. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tự động tạo SN cho 1000 NE71 đó.

image