Archive

Archive for the ‘OS – Network’ Category

Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành Mac OSX trên VMWare

1. Trước hết bạn cần một máy tính có cấu hình tương đối (Hiện tại tôi đang dùng máy tính cũng CPU Core i3 2,4GHz, RAM 2GB)

2. Cài đặt VMWare. Tôi đang dùng VMWare 8.0.2. Bạn download và xem hướng dẫn cài đặt tại đây >>

3. Sau khi cài đặt VMWare, bạn cần Unlock VMWare để cho phép chạy hệ điều hành Apple Mac OS X.

  • Download file unlock tại đây>>
  • Giải nén file vừa download được thư mục “unlock-all-v110”.
  • Chạy file install.cmd trong thư mục “unlock-all-v110\windows” và đợi vài phút, chương trình sẽ thực hiện Unlock VMWare.

4. Download đĩa cài đặt Mac OSX Lion 10.7 dưới dạng file ISO tại đây >>

5. Tạo máy ảo và cấu hình:

  • Download Profile máy ảo MAC OS 10.7 tại đây >> và giải nén vào ỗ đĩa còn trống hơn 20GB
  • Chạy VMWare Workstation, vào File/Open … và tìm đến file “Mac OS X Server 10.6 64-bit.vmx” trong thư mục Profile máy ảo mới giải nén.
  • Sau khi mở file “Mac OS X Server 10.6 64-bit.vmx”, trong VMWare tạo ra máy ảo có tên Mac OS X Server 10.6 64-bit. Bạn click phải vào tên máy ảo và chọn Settings để thay đổi các thông số cho phù hợp (hoặc có thể để mặc định).
  • Tại phần CD/DVD, bạn click vào nút Browse… và tìm đến file ISO chứa bộ cài hệ điều hành Mac OS X mà bạn mới download về.

  • Sau đó nhấn OK để lưu cấu hình lại.

6. Quay trở lại VMWare, bạn chọn máy ảo và nhấn “Power on this virtual machine” để chạy máy ảo. Sau đó VMWare hiển thị một thông báo có 2 tùy chọn, bạn chọn “I Copied it”.

7. Sau đó, tại máy ảo sẽ hiển thị màn hình cài đặt hệ điều hành Mac OS X. Bạn thực hiện tuần tự để cài đặt thành công.

Chúc bạn thành công!

Tạo file Batch đồng bộ 2 thư mục theo ngày

Trong quá trình triển khai phần mềm, việc sửa đổi chương trình theo yêu cầu người dùng là không tránh khỏi. Thường đội triển khai sẽ hiệu chỉnh chương trình trực tiếp trên server và client sẽ update xuống.

Việc update từ server xuống client cũng có nhiều giải pháp. Sau đây là giải pháp mình đang sử dụng:

Giải pháp của mình là sử dụng 1 batch file window để thực hiện việc này. Batch file này làm nhiệm vụ copy file từ server về client và chỉ copy những file nào có ngày modify >= ngày update gần nhất. Để xác định ngày update gần nhất mình dùng 1 file text lưu giá trị ngày update.

:: Author | Chungtv

:: Purpose | Synchronize files from server to client

@echo off

:: Lay ngay hien tai

call :GetDate y m d

echo TODAY: %m%-%d%-%y%

set ud=%m%-%d%-%y%

:: Neu ton tai file update thi gan ngay update la ngay luu trong file

if exist "D:\Asiasoft\AE81\LastSyn.txt" set /p ud = <"D:\Asiasoft\AE81\LastSyn.txt"

::Thuc hien viec copy

net use "\\server\AsiaSoft\AE81" password /user:user

xcopy "\\server\AsiaSoft\AE81" "D:\Asiasoft\AE81" /D:%ud% /I /Y /E

::Sau khi copy xong thi luu lai ngay update

set ud=%m%-%d%-%y%

if exist "D:\Asiasoft\AE81\LastSyn.txt" del "D:\Asiasoft\AE81\LastSyn.txt"

echo %ud% > "D:\Asiasoft\AE81\LastSyn.txt"

if errorlevel 5 goto writeerror

if errorlevel 0 goto eof

:writeerror

pause Disk write error occurred.

goto eof

:GetDate yy mm dd

setlocal ENABLEEXTENSIONS

set t=2&if "%date%z" LSS "A" set t=1

for /f "skip=1 tokens=2-4 delims=(-)" %%a in (‘echo/^|date’) do (

for /f "tokens=%t%-4 delims=.-/ " %%d in (‘date/t’) do (

set %%a=%%d&set %%b=%%e&set %%c=%%f))

endlocal&set %1=%yy%&set %2=%mm%&set %3=%dd%&goto :eof

:eof

Categories: OS - Network Tags:

Lưu cấu hình IP và set lại khi cần thiết bằng dòng lệnh

Rằng thì là nhà em mới kéo internet của FPT. Cái laptop của em thì thường được dùng ở 2 nơi.
Lên công ty thì cấu hình IP theo mạng của công ty (ở công ty, em dùng IP tĩnh – thực chất thì dùng IP động cũng được, nhưng mà do em thường xuyên phải thay đổi MAC Addess nên để IP động không tiện lắm), về nhà lại phải chuyển về cấu hình IP động thì mới vô được internet. Làm sao đây? Mỗi khi mở máy lên phải làm các thao tác khá rườm rà qua nhiều của sổ của window để config? Phức tạp quá, có cách nào nhanh hơn không?
Sau 20 phút hỏi “anh hai” Google, cuối cùng em cũng tìm ra được 1 cách, khá đơn giản, chấp nhận được.

1. Lưu cấu hình IP ra file text
– Lưu cấu hình TCP/IP ở công ty khi đang ở công ty, gõ lệnh:
netsh –c interface dump > c:\\company.txt

– Lưu cấu hình TCP/IP ở nhà khi về nhà, gõ lệnh:
netsh –c interface dump > c:\\home.txt

2. Thiết lập lại cấu hình IP
– Khi lên công ty, gõ lệnh:
netsh –f c:\\company.txt
– Khi về nhà gõ lệnh:
netsh –f c:\\home.txt

Tuy nhiên, mỗi khi mở máy lại phải vào Windows+R, rồi gõ cmd, rồi lại gõ nguyên cái lệnh đó vào thì bất tiện quá, thế là em tạo ra 2 file bat để chung thư mục với 2 file txt ở trên.
File Company.bat, em gõ nguyên dòng lệnh netsh –f company.txt ; còn file home.bat, em gõ dòng lệnh netsh –f home.txt

Thế là khi lên công ty thì em chạy file company.bat, còn về nhà thì chạy file home.bat. Thế là xong.

Categories: OS - Network Tags: ,