Archive

Archive for the ‘Office’ Category

Hướng dẫn viết Blog WordPress từ Microsoft Word 2013

Trước đây, để viết Blog cho WordPress tôi thường dùng Windows Live Writer trong bộ Window Live Essentials của Microsoft. Hiện nay, với bản MS Word 2013 tôi hoàn toàn có thể viết Blog và publish lên WordPress. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết và publish Blog cho WordPress trong MS Word 2013.

1. Mở MS Word 2013 (hoặc chọn File/New)

2. Trong Tab New, bạn chọn Template “Blog Post”.

3. Sau khi chọn Blog Post template trong tab New, chương trình hiển thị màn hình cho phép bạn chọn đăng ký tài khoản blog của bạn.

Tại màn hình này, bạn có thể chọn Register Now để đăng ký tài khoản Blog ngay hoặc Register Later để đăng ký sau.

4. Trong trường hợp chọn Register Now, chương trình sẽ hiển thị màn hình “New Blog Account”. Tại màn hình này, trong combobox Blog, bạn chọn nền tảng viết Blog của bạn (Tôi chọn WordPress) sau đó nhấn nút Next.

5. Sau khi nhấn nút Nex. Chương trình hiển thị màn hình yêu cầu bạn nhập địa chỉ của Blog vào ô “Blog Post URL”, nhập tên đăng nhập và mật khẩu truy cập Blog. Chọn Remember Password sau đó click OK để hoàn thành đăng ký tài khoản Blog mới.

6. Sau khi đăng ký thành công, chương trình hiển thị màn hình cho phép bạn bắt đầu viết Blog.

7. Sau khi viết Blog xong, bạn dùng chức năng Publish trong Ribbon Bar để đưa bài viết lên Blog của mình.

8. Một số chức năng trong Group Blog của menu Blog Post:

 • Home Page: Mở Blog của bạn trong trình duyệt
 • Insert Category: Cho phép bạn thêm Category của bài viết
 • Open Existing: Mở bài viết đã có trong Blog của bạn
 • Manager Accounts: Hiển thị màn hình quản lý tài khoản Blog của bạn, cho phép bạn quản lý nhiều tài khoản Blog.
 • Publish: Đưa bài viết lên Blog của bạn.

Outlook 2010 Keyboard Shortcut Keys

images

 

 • CTRL+1: Switch to Mail.
 • CTRL+2: Switch to Calendar.
 • CTRL+3: Switch to Contacts.
 • CTRL+4: Switch to Tasks.
 • CTRL+5: Switch to Notes.
 • CTRL+6: Switch to Folder List in Navigation Pane.
 • CTRL+7: Switch to Shortcuts.
 • CTRL+PERIOD: Switch to next message (with message open).
 • CTRL+COMMA: Switch to previous message (with message open).
 • CTRL+SHIFT+TAB or SHIFT+TAB: Move between the Navigation Pane, the main Outlook window, the Reading Pane, and the To-Do Bar.
 • CTRL+TAB: Move around message header lines in the Navigation Pane or an open message.
 • Arrow keys: Move around within the Navigation Pane.
 • ALT+B or ALT+LEFT ARROW: Go back to previous view in main Outlook window.
 • CTRL+Y: Go to a different folder.
 • F3 or CTRL+E: Go to the Search box.
 • ALT+UP ARROW or CTRL+COMMA or ALT+PAGE UP: In the Reading Pane, go to the previous message.
 • SPACEBAR: In the Reading Pane, page down through text.
 • SHIFT+SPACEBAR: In the Reading Pane, page up through text.
 • ALT+RIGHT ARROW: Go forward to next view in main Outlook window.
 • CTRL+SHIFT+I: Switch to Inbox.
 • CTRL+SHIFT+O: Switch to Outbox.
 • CTRL+K: Check names.
 • ALT+S: Send.
 • CTRL+R: Reply to a message.
 • CTRL+SHIFT+R: Reply all to a message.
 • CTRL+ALT+R: Reply with meeting request.
 • CTRL+F: Forward a message.
 • CTRL+ ALT+J: Mark a message as not junk.
 • CTRL+SHIFT+I: Display blocked external content (in a message).
 • CTRL+ SHIFT+S: Post to a folder.
 • CTRL+SHIFT+N: Apply Normal style.
 • CTRL+M or F9: Check for new messages.
 • UP ARROW: Go to the previous message.
 • DOWN ARROW: Go to the next message.
 • CTRL+N: Create a message (when in Mail).
 • CTRL+SHIFT+M: Create a message (from any Outlook view).
 • CTRL+O: Open a received message.
 • CTRL+SHIFT+D: Delete and Ignore a Conversation.
 • CTRL+SHIFT+B: Open the Address Book.
 • INSERT: Add a Quick Flag to an unopened message.
 • CTRL+SHIFT+G: Display the Flag for Follow Up dialog box.
 • CTRL+Q: Mark as read.
 • CTRL+U: Mark as unread.
 • CTRL+SHIFT+W: Open the Mail Tip in the selected message.
 • ALT+ENTER: Show the properties for the selected item.
 • CTRL+SHIFT+U: Create a multimedia message.
 • CTRL+SHIFT+T: Create a text message.
 • CTRL+ALT+M: Mark for Download.
 • CTRL+ALT+U: Clear Mark for Download.
 • F9: Send and Receive.
 • CTRL+B (when a Send/Receive is in progress): Display Send/Receive progress.
 • CTRL+SHIFT+D: Dial a new call.
 • F3 or CTRL+E: Find a contact or other item (Search).
 • F11: Enter a name in the Search Address Books box.
 • SHIFT+letter: In Table or List view of contacts, go to first contact that starts with a specific letter.
 • F5: Update a list of distribution list members.
 • CTRL+Y: Go to a different folder.
 • CTRL+SHIFT+B: Open the Address Book.
 • CTRL+SHIFT+F: Use Advanced Find.
 • CTRL+SHIFT+PERIOD: In an open contact, open the next contact listed.
 • F11: Find a contact.
 • ESC: Close a contact.
 • CTRL+SHIFT+X: Send a fax to the selected contact.
 • CTRL+N: Create a new appointment (when in Calendar).
 • CTRL+SHIFT+A: Create a new appointment (in any Outlook view).
 • CTRL+SHIFT+Q: Create a new meeting request.
 • CTRL+F: Forward an appointment or meeting.
 • CTRL+R: Reply to a meeting request with a message.
 • CTRL+SHIFT+R: Reply All to a meeting request with a message.
 • ALT+0: Show 10 days in the calendar.
 • ALT+1: Show 1 day in the calendar.
 • ALT+2: Show 2 days in the calendar.
 • ALT+3: Show 3 days in the calendar.
 • ALT+4: Show 4 days in the calendar.
 • ALT+5: Show 5 days in the calendar.
 • ALT+6: Show 6 days in the calendar.
 • ALT+7: Show 7 days in the calendar.
 • ALT+8: Show 8 days in the calendar.
 • ALT+9: Show 9 days in the calendar.
 • CTRL+G: Go to a date.
 • ALT+= or CTRL+ALT+4: Switch to Month view.
 • CTRL+RIGHT ARROW: Go to the next day.
 • ALT+DOWN ARROW: Go to the next week.
 • ALT+PAGE DOWN: Go to the next month.
 • CTRL+LEFT ARROW: Go to the previous day.
 • ALT+UP ARROW: Go to the previous week.
 • ALT+PAGE UP: Go to the previous month.
 • ALT+HOME: Go to the start of the week.
 • ALT+END: Go to the end of the week.
 • ALT+MINUS SIGN or CTRL+ALT+3: Switch to Full Week view.
 • CTRL+A: Select all contacts.
 • CTRL+F: Create a message with selected contact as subject.
 • CTRL+J: Create a Journal entry for the selected contact.
 • CTRL+N: Create a new contact (when in Contacts).
 • CTRL+SHIFT+C: Create a new contact (from any Outlook view).
 • CTRL+O: Open a contact form for the selected contact.
 • CTRL+SHIFT+L: Create a distribution list.
 • CTRL+P: Print.
 • CTRL+ALT+2: Switch to Work Week view.
 • CTRL+COMMA or CTRL+SHIFT+COMMA: Go to previous appointment.
 • CTRL+PERIOD or CTRL+SHIFT+PERIOD: Go to next appointment.
 • CTRL+E: Find a message or other item.
 • ESC: Clear the search results.
 • CTRL+ALT+A: Expand the search to include All Mail Items, All Calendar Items, or All Contact Items, depending on the module you are in.
 • CTRL+SHIFT+F: Use Advanced Find.
 • CTRL+SHIFT+P: Create a new Search Folder.
 • F4: Search for text within an open item.
 • CTRL+H: Find and replace text, symbols, or some formatting commands. Works in the Reading Pane on an open item.
 • CTRL+ALT+K: Expand search to include items from the current folder.
 • CTRL+ALT+Z: Expand search to include subfolders.
Categories: Office Tags: ,

Không gỡ được MS Office 2007

Hôm qua, đẹp trời, mở máy lên tính làm nốt cái UserGuide cho bản AS9.1, nhưng ôi thôi, cái Ms Office Word 2007 của mình bị làm sao ấy, chẳng làm gì được ngoại trừ mở file lên và đọc.

Tình trạng em nó như thế này đây.

Untitled

Lên Google tìm kiếm cách giải quyết, chỉ nhận được hướng dẫn là phải cài lại thôi.

Nhưng tham ôi, cài lại đâu phải chuyện dễ. Gỡ ra cũng không đơn giản mà cài đè lên cũng khó. Nó toàn báo lỗi:

“Setup cannot continue because a required file is either corrupted or not available. Run Setup again from the original source disc or download location.”

Untitled2

Sau một hồi research, cuối cùng cũng tím ra cách giải quyết.

Đây là cách giải quyết thủ công: http://support.microsoft.com/kb/928218/

Còn đây, sử dụng công cụ Microsoft Fix it 50154 để giải quyết: http://support.microsoft.com/kb/971179/

Download Microsoft Fix it về rồi chạy file MicrosoftFixit50154.msi lên và làm lần lượt theo hướng dẫn.

Như thế là đã gỡ được Ms Office 2007 ra rồi, khởi động lại máy và cái lại bình thường thôi.