Home > Chung chung > Chuyển nhà

Chuyển nhà

blog-has-moved

Sau một thời gian dài gắn bó với WordPress.com tại blog này, tôi quyết định chuyển nhà. Bạn có thể ghé thăm tôi tại Chung Trịnh Blog | chungtrinh.com. Tôi cũng đã chuyển một số chia sẽ tiêu biểu của tôi tại blog này sang nhà mới. Về việc chuyển nhà, bạn có thể xem tại Tôi đã xây dựng lại blog với Ghost. Rất mong được đón các bạn ghé thăm tại ngôi nhà mới của tôi!

Categories: Chung chung
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: