Home > Quản lý hàng tồn kho > Quản lý hàng tồn kho theo Serial Number trong SAP B1

Quản lý hàng tồn kho theo Serial Number trong SAP B1

SAP B1 là giải pháp phần mềm lớn trong phân khúc thị trường phần mềm kế toán cho SME (SME theo định nghĩa của người Mỹ). Để tiếp theo bài nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho theo Serial Number (SN), tôi xin ví dụ một case trong nghiệp vụ này thông qua phần mềm SAP B1.

1. Khai báo hàng hóa theo dõi theo SN (ví dụ: điện thoại Nokia E71)

image

2. Nhập kho 1000 cái NE71

image

3. Khi nhấn nút Add để lưu chứng từ, chương trình sẽ hiển thị màn hình cho phép người dùng nhập SN của 1000 cái NE71.

image

4. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tự động tạo SN cho 1000 NE71 đó.

image

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: